Acreditar-se per l'ANECA

Quin és el procés que he de seguir si vull acreditar-me com a professor/a contractat/da doctor/a i professor/a ajudant/a doctor/a per l’ANECA?

En el cas de l’ANECA, el Programa d’Avaluació del Professorat (PEP) per a la contractació avalua les activitats docents i investigadores, i la formació acadèmica dels/les sol·licitants per accedir a les figures de professor/a universitari/ària contractat/da (professor/a contractat/da doctor/a, professor/a ajudant/a doctor/a i professor/a d’universitat privada).

Hi ha qualque guia o manual que faciliti l’ANECA?

Quins criteris d’avaluació se segueixen?

El nivell d'exigència per a cadascuna de les figures pel que fa a l’experiència docent i investigadora depèn dels criteris d'avaluació publicats a les corresponents resolucions, que valoren de manera diferent el pes d'aquestes dues facetes en cadascuna de les figures.

El desenvolupament d'aquests criteris i la seva aplicació estan publicats en el document Principis i orientacions sobre els criteris d'avaluació.

De quina manera puc accedir a l’aplicació informàtica?

Pots accedir a l’aplicació informàtica clicant aquí, on podràs emplenar la sol·licitud i el teu currículum.

Puc presentar una única sol·licitud simultàniament per a diverses figures?

Sí, pots sol·licitar en un únic imprès l'avaluació simultània per a totes les figures contractuals que desitgin. Cal que presentis una única sol·licitud i, per tant, una sola còpia en paper de la justificació dels mèrits al·legats en el currículum, independentment del nombre de figures sol·licitades.

En el cas de la figura de professor/a contractat/da doctor/a, la seva avaluació positiva capacita automàticament per poder ser contractat/da en les figures de professor/a ajudant/a doctor/a i professor/a d'universitat privada.

Quina documentació hauré de presentar?

- Imprès de sol·licitud

- Currículum

- Còpia de la documentació acreditativa de la titulació exigida i de tots els mèrits

- Còpia del DNI, NIF, passaport, etc.

 Formats en què hauràs de lliurar la documentació:

a. Imprès de sol·licitud (via telemàtica)

b. Imprès de sol·licitud (en paper)

c. Currículum (via telemàtica)

d. Documentació acreditativa dels mèrits (en paper)

e. DNI, NIF, passaport, etc.

On he de lliurar la sol·licitud i la documentació impresa?

Un exemplar imprès i signat de la sol·licitud, juntament amb la resta de documentació en paper, els has d’adreçar a la Direccció General de Política Universitària del Ministeri d’Educació (Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, Registre auxiliar, 3, c/Torrelaguna, 58, 28027 Madrid), a través d’un registre públic, a Delegació del Govern de les Illes Balears o a una oficina de Correus.

Què passa si m’oblid de lliurar un document requerit o bé si hi manca informació?

En cas que la sol·licitud no compleixi els requisits formals, la Secretaria General d’Universitats t’ho comunicarà i et sol·licitarà que l’esmenis en el termini de deu dies.

Puc saber l’estat de la meva sol·licitud?

Sí, en qualsevol moment, a través de l’aplicació informàtica, a l’apartat «Mis solicitudes».

Si l’acreditació és positiva, l’he de renovar?

No. L’acreditació no té caducitat.

Si l’acreditació és negativa, puc reclamar? Quin termini tinc per fer-ho?

Sí. Davant una avaluació negativa, enviada per la Secretaria General d’Universitats a l’interessat/da, aquest/a podrà recórrer en alçada davant la Secretaria General d’Universitats en el termini d’un mes a partir de la recepció de la notificació.

Si l’acreditació és definitivament negativa, la puc tornar a sol·licitar?

En el cas de resolució negativa, no podràs demanar una altra acreditació fins que no hagin transcorregut sis mesos des de la presentació de la sol·licitud que així hagi estat dictaminada.