Acreditar-se per l'AQUIB

Quin és el procés que he de seguir si vull acreditar-me com a professor/a contractat/da doctor/a i professor/a ajudant/a doctor/a per l’AQUIB?

En el cas de l’AQUIB, per a l’acreditació i avaluació prèvia del personal docent i investigador contractat (professor/a contractat/da doctor/a i professor/a ajudant/a doctor/a), pots trobar informació a la web.

Quins criteris d’avaluació se segueixen?

El nivell d'exigència per a cadascuna de les figures pel que fa a l’experiència docent i investigadora depèn dels criteris d'avaluació publicats a les corresponents resolucions, que valoren de manera diferent el pes d'aquestes dues facetes en cadascuna de les figures.

Els criteris d’avaluació estan publicats al BOIB núm. 111 de 8 d’agost de 2013.

Puc presentar una única sol·licitud simultàniament per a diverses figures?

Sí, podràs sol·licitar amb un únic imprès l'avaluació simultània per a totes les figures contractuals que desitgin. Cal que presentis una única sol·licitud i, per tant, una sola còpia en paper de la justificació dels mèrits al·legats en el currículum, independentment del nombre de figures sol·licitades.

En el cas de la figura de professor/a contractat/da doctora, la seva avaluació positiva capacita automàticament per poder ser contractat en les figures de professor/a ajudant/a doctor/a i professor/a d'universitat privada.

Quina documentació he de presentar?

 • Sol·licitud segons el model normalitzat.
 • Document acreditatiu vigent de la identitat del sol·licitant.
 • Currículum segons el model normalitzat. El GREC disposa del model de l’AQUIB.
 • Títol de doctor/a o document acreditatiu del pagament dels drets d’expedició de títol.
 • Declaració de veracitat segons el model normalitzat.
 •  Justificant de pagament de la taxa en el termini previst en la convocatòria i, si escau, de la justificació de la bonificació.
 • Documentació acreditativa dels mèrits.

De quina manera he de presentar la documentació?

 •  La sol·licitud i la declaració de veracitat, en paper, signades.
 • La documentació que has de presentar en format digital ha d’estar ordenada per carpetes de la manera següent:
  • Una carpeta denominada «General», en la qual inclouràs: la sol·licitud, el currículum, el document acreditatiu d’identitat, els títols de doctor/a o els justificants, la declaració de veracitat i el justificant del pagament de la taxa.
  • Una carpeta denominada «Mèrits», en la qual inclouràs la documentació acreditativa dels mèrits. Aquesta carpeta ha d’estar organitzada en subcarpetes anomenades segons els apartats establerts en el currículum: a) E. investigadora, b) E. innovació docent, c) F. acadèmica, d) E. professional, e) Altres mèrits.

 No has de presentar els documents originals.

On he de lliurar la sol·licitud i la documentació impresa?

La sol·licitud, juntament amb la documentació, l’has de presentar a l‘AQUIB: c/Salvà, 14. 07013 Palma, o a qualsevol registre de l'Administració pública.

Una altra persona pot presentar la sol·licitud i la documentació sempre que la sol·licitud i la documentació estiguin degudament signades per la persona sol·licitant.

Si l’acreditació és positiva, l’he de renovar?

No. L’acreditació no té caducitat.

Si l’acreditació és negativa, puc reclamar?

Davant l'acord d'avaluació negativa, la persona interessada podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Direcció de l’AQUIB, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació. El document de presentació del recurs ha d’incloure, almenys, les dades següents:

1. Dades personals: nom i cognoms del recurrent, DNI i adreça postal a efectes de notificació.

2. L'acta que recorre, indicant-ne la figura contractual i el nombre de referència (les dues dades figuren a la notificació) i la causa per la qual recorres.

3. Signatura.

4. Càrrec i òrgan al qual l’adreces (president de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears).

Hauràs de lliurar-ne un original al registre, acompanyat amb la documentació que estimis necessària per a la resolució del recurs. Així mateix, és recomanable que en el moment de la presentació en el registre, aportis una còpia del recurs perquè sigui segellada per l’AQUIB i et servirà de justificant de la interposició del recurs. La resolució d'aquest recurs posa fi a la via administrativa i pots iniciar la via contenciosa administrativa. El termini per interposar un recurs contenciós administratiu és de dos mesos a comptar des de l'endemà de la notificació de l'acta, si la resolució és expressa, és a dir, si com a persona interessada has rebut una resolució del recurs indicant la desestimació.

Si l’avaluació és negativa, puc tornar a sol·licitar l’avaluació?

Sí. Les persones que hagin obtingut una avaluació negativa podran presentar una nova sol·licitud passats sis mesos des de la data de notificació.