Escoltar

Pla de tutoria entre iguals

L’elevada taxa d’abandonament és un problema de l’educació actual i concretament de l’educació superior universitària, i la Universitat de les Illes Balears no és aliena a aquesta problemàtica. 

Per minimitzar aquesta situació, una de les mesures que es posen en marxa és la creació d’un programa de tutoria entre iguals.

La tutoria entre iguals, entesa com l'ajuda (informació, assessorament, orientació i suport) entre estudiants, podria facilitar l'adaptació i el trànsit de l'alumnat de batxillerat a les condicions i exigències de la Universitat.

Aquest programa pretén atendre les necessitats de l'alumnat de primer curs en l’entrada a la Universitat.

Vols ser tutor?

L’estudiant tutor és aquell que té les capacitats i habilitats, no exclusivament acadèmiques sinó d’acompanyament, i la disponibilitat per participar en un procés inicial de formació. L’estudiant tutor ha de complir una sèrie de requisits acadèmics i personals. 

Requisits acadèmics 

 1. Estar matriculat i cursar un grau a la Universitat de les Illes Balears. 
 2. Tenir superades les assignatures de primer curs per tutoritzar alumnes de nou ingrés. 
 3. Superar una entrevista personal. 

Requisits personals 

 • Tenir voluntat i compromís per ajudar els companys. 
 • Tenir habilitats socials per interactuar amb els companys i professors. Tenir habilitats comunicatives. 
 • Ser respectuós i pacient. Tenir capacitat per adaptar-se a les circumstàncies. 
 • Tenir capacitat de maneig de grup. 
 • Disposar de temps per fer les tutories. 

Funcions 

 • Assistir a les sessions formatives a l’inici del semestre. 
 • Orientar els estudiants en la preparació de matèries d’especial dificultat. 
 • Donar suport acadèmicament als companys de primer any en la resolució de problemes i comprensió de continguts. 
 • Proporcionar als alumnes tutoritzats tècniques d’estudi o materials de suport per a la millora acadèmica.
 • Informar sobre activitats que contribueixin a la formació dels estudiants tutoritzats. 
 • Donar informació sobre els serveis de què disposa la Universitat. 
 • Mantenir informat el cap d’estudis de la titulació sobre l’assistència dels alumnes, les activitats desenvolupades i les dificultades trobades. 
 • Si es presenten qüestions de les quals es desconeix la resposta, la recomanació és no contestar i fer la consulta pertinent. Pel que fa als temes acadèmics, cal fer la consulta al cap d’estudis; i pel que fa als temes acadèmics d’una assignatura concreta, cal enviar un correu electrònic o sol·licitar una tutoria al professor. 
 • Ser proactiu i contactar amb els estudiants que no es presenten a dues sessions consecutives. Demanar-los quins són els motius. 

 Beneficis 

 1. Reconeixement acadèmic. La participació al programa s’incorporarà a l’expedient acadèmic. A més, l’alumne tutor rebrà un certificat que indicarà la participació, amb el nombre d’hores, al programa de tutoria entre iguals de la Universitat de les Illes Balears.  
 2. Una plaça d’alumne col·laborador amb remuneració corresponent a 6 ECTS. 
 3. Formació específica en maneig de grups i dinàmica de motivació que pot ser de gran utilitat per a l’inici de la vida laboral. 

 

Com es pot demanar? 

Els equips de direcció de les facultats habilitaran un formulari en línia abans de l’inici del curs acadèmic.

 

 

Com a nou alumne, vols entrar amb bon peu a la UIB?

Els estudiants de nou ingrés poden requerir orientació i suport per planificar i millorar els estudis i per afrontar amb èxit les demandes acadèmiques. 

Beneficis 

 • Compartir temps d’estudi amb estudiants de cursos superiors, que l’ajudaran en la resolució de problemes amb els continguts i competències que es desenvolupen a les diferents assignatures.  

Com es pot demanar? 

S’habilitarà un formulari en línia que estarà obert durant tot el curs acadèmic i que es facilitarà als alumnes de primer a principi de curs.