Escoltar

Plans d'estudis

Per iniciar la modificació d'un pla d'estudis o per proposar-ne un de nou, teniu present la següent normativa

Per a estudis objecte de regulació per una normativa sectorial, teniu present la Resolució d’11 de maig de 2017

Normativa

Acord normatiu 10040/2011 pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la UIB

Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials

Resolució d’11 de maig de 2017 (BOE 13 de maig de 2017), de la Secretaria General d’Universitats, per la que es publica l’Acord del Consell d’Universitats de 10 de maig de 2017, pel qual s’ordenen els ensenyaments oficials de Grau.