Escoltar

Preguntes freqüents per al PDI

 
A qui em puc dirigir si tenc un dubte?

Dependrà del tipus de dubte, però ho podríem resumir en:

Coneix la UIB

Què és el primer que hauria de fer un cop he signat el contracte amb la UIB?

Posar-te en contacte amb el director o directora del departament al qual t’han adscrit i del qual formaràs part. Al següent enllaç trobaràs tots els departaments. En cas que tinguis la docència assignada, envia també un missatge al cap d’estudis i al degà. Al següent enllaç trobaràs totes les facultats i escoles. Convé que també vagis als serveis administratius del departament.

Quina diferència hi ha entre facultats i departaments en relació amb la docència?

Les facultats o escoles s’encarreguen de l’organització dels ensenyaments i dels processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a l’obtenció de títols. L’equip de direcció de les facultats el formen el degà/ana i els vicedegans/anes, que són els caps d’estudis, i el/la secretari/ària. Els departaments s’encarreguen d’assignar el professorat a les assignatures de cada estudi, ja que són els responsables del personal docent. L’equip de direcció dels departaments està format pel director/a, subdirector/a i el/la secretari/ària.

En cas dels màsters, el responsable dels estudis és el director del Centre d’Estudis de Postgrau, i el responsable de la titulació és el director de cada màster.

Què vol dir PDI i PAS?

PDI vol dir personal docent i investigador.

PAS vol dir personal d’administració i serveis.

Hi ha cursos de formació per a PDI?

Sí. Els següents serveis ofereixen formació per a PDI:

Podeu consultar tota la informació dels cursos al Portal PAS-PDI

Podreu trobar-hi cursos amb matrícula oberta o aquells que ja han finalitzat i que podreu consultar per al vostre autoaprenentatge.

Per sol·licitar la inscripció als cursos del pla de formació per al PDI. Heu d’anar a la vostra UIBdigital>Gestions i serveis>Tràmits>Sol·licituds>Sol·licituds disponibles>Servei de Recursos Humans>Formació PAS i PDI.

Quins serveis i oficines hi ha a la UIB?

N’hi ha molts i molt diversos, com per exemple l’Oficina de Suport a la Docència, el Servei Lingüístic, el Servei de Nòmines i Seguretat Social, etc. Els pots trobar tots a: Serveis i oficines

Es pot demanar alguna ajuda d'acció social?

Sí. Al següent enllaç hi trobaràs la informació necessària per sol·licitar-la.

Tenim assistència mèdica a la UIB?

La Unitat Mèdica té bàsicament dues funcions: la vigilància de la salut, i l’assistència mèdica als treballadors de la UIB i l’assistència en urgències vitals a la comunitat universitària.

Quina és l'adreça de la UIB?

Cra. de Valldemossa, km 7.5. 07122 Palma (Illes Balears). Tel.: 971 17 30 00

CIF: Q0718001A

Localització

 

Configura l'entorn de feina

Què és UIBdigital i per a què serveix?

UIBdigital és l’entorn de gestió personal on podràs accedir a llistes de classe, actes, guies docents, horaris de tutoria, nòmines, sol·licituds diverses, configuració del correu electrònic, etc.

Un cop hagis signat el contracte, al Servei de Recursos Humans et facilitaran un nom d’usuari i una clau d’accés per entrar a UIBdigital.

Dins UIBdigital clica sobre l'enllaç Ajuda, que trobaràs a la part superior dreta de cada pàgina, per obtenir informació de les aplicacions de docència i investigació. I si teniu algun problema amb el funcionament de l'aplicació ho podeu comunicar mitjançant l'enllaç de suport que surt al peu de la pantalla.

Com he de fer  una sol·licitud a través d’UIBdigital:

Què és el Portal PAS-PDI i per a què serveix?

El Portal PAS-PDI és un entorn de gestió complementari a UIBdigital on podràs accedir a: formació, butlletins, directori amb correu electrònic del personal de la UIB, etc.

A l’apartat d’imatge institucional, pots trobar els logotips per descarregar i les plantilles per a presentacions.

Les credencials d’accés són les mateixes que per a UIBdigital.

Puc disposar de correu electrònic institucional?

Sí, i a més, et recomanam que sigui el correu que utilitzis per a qualsevol gestió relacionada amb les teves tasques de la UIB. És el mitjà de comunicació oficial, on rebràs totes les notificacions oficials, convocatòries de reunions, etc. Al següent enllaç trobaràs el que necessites per crear un compte, canviar-ne el nom, etc.

Com puc redireccionar el correu de la UIB a un altre compte de correu electrònic?

El personal de la UIB pot redireccionar el seu correu institucional a un altre compte de correu electrònic seguint les indicacions del següent videotutorial:

 L’alumnat de la UIB ho pot fer seguint les indicacions d’aquest videotutorial:

Com puc connectar-me a la Wi-Fi de la UIB?

Segueix les passes explicades en aquest enllaç.

Hi ha qualque targeta universitària per al professorat?

Sí. Aquesta targeta permet l’acreditació del titular com a membre de la comunitat universitària, la identificació electrònica en certes aplicacions i la signatura electrònica amb certificats digitals. Nosaltres destacam l’opció de poder signar les actes de les avaluacions sense necessitat de desplaçar-se físicament al campus.

Puc editar la meva fitxa personal?

Per modificar les dades de la fitxa personal consulta el següent enllaç, hi trobaràs com pots incloure una fotografia, actualitzar el currículum, etc.

Té la UIB qualque programa de gestió del curriculum vitae?

Sí. La UIB disposa del programa GREC de gestió de CV, el qual, a més, et permetrà tenir emplenada la «fitxa del professor» de la web de la UIB, document d'ajuda.

Si no teniu accés al curricul@GREC podeu crear un apartat per publicar el vostre  currículum breu al Portal PAS-PDI. Al vídeo enllaçat podeu veure un exemple de com fer-ho.

Tots els professors són responsables d’emplenar la fitxa personal i mantenir el CV breu actualitzat.

Puc disposar d'emmagatzemament al núvol amb qualque aplicació institucional?

La UIB proporciona accés a Office 365 a l'alumnat i al PDI. Cada usuari disposa d'una subscripció al programari Microsoft Office 365 ProPlus que inclou les últimes versions de Word, Excel i PowerPoint, Publisher i Access (aquests dos últims només per a PC). També permet utilitzar aquestes aplicacions al núvol, on cada usuari té 1 TB d'emmagatzematge en un compte OneDrive.
També pots utilitzar UIBcloud, que et permet accedir a les teves dades, compartir-les i sincronitzar-les.

 

A l'hora de fer classe

Quines normatives hauria de tenir presents per dur a terme la meva feina docent?

Especialment el Reglament acadèmic i les normatives pròpies de la facultat (les trobaràs a la web pròpia de la facultat).

Aquí tens l’enllaç a normatives que tenen a veure amb docència.

Al Full Oficial de la Universitat (FOU) es publiquen totes les normatives d’aplicació general a la UIB.

Què és un crèdit ECTS?

Un crèdit ECTS (European Credit Transfer System) és la unitat de mesura de la càrrega de feina de l’alumnat.

A la UIB, un crèdit ECTS correspon a 25 hores de feina. En moltes assignatures les hores es reparteixen en 10 hores presencials (classes magistrals, seminaris, problemes, pràctiques de laboratori...) i 15 de no presencials (estudi autònom, realització de treballs...). Les assignatures de 6 ECTS amb aquest repartiment tenen 60 hores presencials i 90 hores no presencials, si bé hi pot haver assignatures a les quals s’han assignat unes hores presencials diferents.

Què són les guies docents?

Són un contracte docent en què el professor dona a conèixer a l’alumne l’assignatura, amb la metodologia i el sistema d’avaluació, i que l’alumne accepta quan es matricula.

Els professors responsables de les assignatures o dels grups de cada assignatura han de presentar les guies docents en el període que marqui el calendari d’actuacions acadèmiques, d’acord amb els criteris que fixi la Comissió Acadèmica.

Els centres o els òrgans responsables dels estudis han de vetllar per la coherència global de les guies docents de totes les assignatures.

Les guies docents s’han de posar a disposició dels alumnes, almenys a la web de la UIB, abans d’iniciar-se el període de matrícula de cada any acadèmic.

Com s’elabora una guia docent?

Al mes de juny s’obre el termini per a l’edició de les guies docents de l’any acadèmic següent a través d’UIBdigital.

Al següent videotutorial, amb àudio, trobareu la manera de fer-ho.

Els següents documents us poden servir d’ajuda:

Orientacions i criteris de la UIB per adaptar la docència a l’EEES.

Eines de guies docents i cronogrames.

Quin és el calendari de classes?

Al següent enllaç trobaràs tots els calendaris per centres.

Com puc saber els horaris de classe i exàmens?

Et proposam tres opcions:

Què he de fer si no puc assistir a una classe?

En primer lloc, avisar els alumnes com més aviat millor. En segon lloc, comunicar-ho a consergeria i/o als serveis administratius. En cas de baixa, contacta amb el cap de departament i amb el Servei de Recursos Humans.

Què són les tutories i què faig si no puc assistir-hi?

Són hores setmanals (la quantitat depèn del contracte) durant les quals s’ha d’estar disponible per a les consultes de l’alumnat al despatx o espai assignat. L’horari de tutories i el lloc on es faran les tutories es defineixen al juliol a UIBdigital a l'apartat de Docència i investigació > Tutories > Assignatures.

Si no es pot assistir a una tutoria, s’ha de seguir el mateix procediment de no assistència a una classe.

Dispòs d'alguna plataforma de teleducació (Moodle) per facilitar la docència?

Sí. A la pàgina principal de la UIB trobaràs l’accés directe a Aula digital. També podeu accedir-hi des d’UIBdigital, on hi ha l’enllaç a teleeducació, Aula digital. Clicant a l'enllaç següent disposareu dels manuals i tutorials sobre Moodle i altres utilitats.

Com puc activar l’assignatura a Aula digital?

Les assignatures no s’activen automàticament a Aula digital. Cada curs ho ha de sol·licitar el professor.

Podeu trobar aquestes sol·licituds a: UIBdigital, a la secció Gestions i serveis > Sol·licituds > Disponibles

Si és la primera vegada que impartiu una assignatura, heu d’emplenar la sol·licitud Incorporació d'assignatures. Si teníeu activada l’assignatura el curs passat i voleu mantenir-la, heu d’emplenar la sol·licitud Confirmació de continuïtat d'assignatures.

Si una assignatura és impartida per més d’un professor:

 • Només cal que un professor faci la sol·licitud
 • Si un professor ja ha fet la sol·licitud, la resta de professors també la veuran. Abans d’enviar la sol·licitud, heu de comprovar a Aula digital que no hi podeu accedir.

Es copia el contingut de les assignatures d’Aula digital d’altres anys?

Les assignatures noves estan totalment buides a Aula digital, i només disposen d’una plantilla, que ve per defecte.

Les assignatures que ja eren actives el curs passat a Aula digital, es copien al nou servidor amb tot el contingut, sempre que siguin els mateixos professors d’un curs per l’altre.

Si el professor que imparteix l’assignatura és nou, no disposarà del material del professor que l’ha feta el curs anterior.

En el cas que un professor deixi d’impartir una assignatura i vulgui cedir-ne el material, recursos i activitats al docent que se’n farà càrrec el curs següent perquè l’utilitzi i, fins i tot, el pugui actualitzar, ha d’autoritzar Campus Digital perquè faci aquesta gestió. Per aquest motiu, el professor que fa la cessió del material ha d’enviar a Campus Digital aquesta autorització signada. La trobarà a: Actualitzacions i cessions de materials per canvi de professorat.

Quan podran accedir els alumnes a Aula Digital?

Els alumnes hi podran accedir una vegada que s’hagin matriculat a partir del dia de començament de les classes de primer semestre, tant a les assignatures del primer com del segon semestre.

En el cas d’assignatures de segon semestre, si al professor no li interessa que els alumnes hi puguin accedir, pot ocultar l’assignatura. S’ha de recordar de posar-la visible quan comencin les classes.

Disposam de l’eina antiplagi Turnitin?

Sí, i s’activa usant l’eina Tasques d’Aula digital. Per conèixer-ne el funcionament, podeu consultar el manual que explica com activar-lo i com consultar els informes d’originalitat.

Ofereix la Universitat estudis a les seus universitàries?

Sí. Els estudis s’imparteixen a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera

Si els estudis on imparteixes docència també es cursen a les seus, consulta amb el teu cap d’estudis si has d’impartir classes per videoconferència o seminaris a les seus.

Una normativa regula els exàmens dels estudis que s’imparteixen a les seus universitàries. Els exàmens s'han d'enviar a <e.menorca@uib.es> i <e.eivissa@uib.es>.

 

Avaluació

Quina normativa regeix els exàmens?

El capítol IV (articles 24 a 40) del Reglament acadèmic.

Períodes d’avaluació contínua, ordinària i extraordinària. Elements i criteris d’avaluació. Organització i execució de les proves. Frau en l’avaluació. Tipus de qualificació, etc.

Poden els alumnes demanar fer l'examen de la meva assignatura a les seus d'Eivissa i de Menorca?

Sí, independentment si els estudis també s’imparteixen o no a la Seu. El procediment està regulat a l’Acord executiu 11454. L’alumne ha de seguir una sèrie de tràmits.

Es poden corregir automàticament exàmens tipus test?

Sí, quan s’hagin respost amb una plantilla específica per a lectura òptica i s’hagi sol·licitat al servei de correcció d’exàmens. Consulta’n la normativa i els procediments.

Com public els resultats de les proves d'avaluació i la data de revisió?

 1. La qualificació de les activitats d’avaluació contínua s’ha de comunicar a cada alumne en un termini màxim d’un mes des de la realització o el lliurament de les activitats, excepte en cas que s’hagin de lliurar les qualificacions finals en un termini inferior, que s’ha de respectar.
 2. Els professors responsables de les assignatures (o del «grup assignatura») han d’introduir i publicar les qualificacions finals a les actes a través d’UIBdigital.
 3. A través d’UIBdigital, la Universitat només publicarà, dins cada grup i assignatura, les qualificacions, les mencions de matrícula d’honor i la informació estadística dels resultats.
 4. Tot i això, cada professor farà públiques les seves qualificacions parcials a través d’Aula digital, sempre que la comunicació es restringeixi als estudiants del grup o els grups de l’assignatura que imparteixi.
  Quan publiqueu els resultats heu d’assignar un dia de revisió d’exàmens entre els dos i els set dies hàbils següents a la publicació. De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, s'haurien de publicar noms i cognoms i el DNI però únicament afegint quatre xifres numèriques aleatòries. Si bé, si al grup de l'assignatura no hi ha alumnes coincidents amb el nom i cognoms no seria necessària la publicació de les quatre xifres numèriques aleatòries del DNI. Bastaria únicament nom i cognoms.
  A la revisió d’exàmens els alumnes tenen dret a veure l’examen i les respostes correctes.
 5. Els professors han de tancar i signar les actes en els terminis establerts al calendari de l’any acadèmic per a cada semestre.
 6. El procés de qualificació no acaba fins que s’ha signat l’acta electrònicament a UIBdigital o fins que passeu a signar l’acta als serveis administratius.

Es poden passar les notes d’Aula digital a les actes d’UIBdigital?

Aula digital us dona moltes opcions per avaluar l’alumnat i fer un seguiment del seu progrés. Si l’heu utilitzada durant el curs per qualificar-lo, en el moment de posar les notes a les actes d’UIBdigital teniu la possibilitat d’exportar-les d’Aula digital. A l’enllaç següent trobareu la manera de fer-ho.

Hi ha qualque tutorial per emplenar les actes?

Sí, a aquests videotutorials trobareu la manera

Com s’han d’emplenar les actes:

Com s’ha d’emplenar una acta de TFG:

Com s’ha de crear una acta parcial:

 

El dia a dia

Què he de tenir en compte en relació a la protecció de dades?

Al següent enllaç trobaràs la informació necessària sobre protecció de dades, i destacam el catàleg de funcions i obligacions del personal (català) i catálogo de funciones y obligaciones del personal (castellà).

Com puc fer servir el telèfon?

Per a telefonades internes, marca l’extensió (quatre dígits), i per a telefonades externes, marca primer un 0 i llavors el número de telèfon.

La UIB disposa del Manual d’usuari de telèfons i d’una guia ràpida per familiaritzar-se amb els terminals.

On puc trobar el telèfon i l'adreça electrònica d'una persona de la UIB?

Al directori de la web en pots trobar el telèfon, i al directori del portal PAS-PDI en trobaràs també l’adreça electrònica.

Com puc actualitzar les meves dades del directori telefònic?

Com puc demanar una alta de telefonia?

Has de fer una sol·licitud d’alta de telefonia mitjançant UIBdigital.

Què faig si el telèfon no funciona?

Heu de fer una sol·licitud d’avaria telefònica mitjançant UIBdigital.

Què faig si tenc una avaria informàtica?

 Telefonar al servei d’avaries del CTI: ext. 33 98.

Què faig si hi ha una avaria d'il·luminació, climatització o d'altres tipus al despatx o en una aula?

Avisa a consergeria.

A qui he de demanar material d'oficina?

Al teu cap de departament o als serveis administratius.

Com es fa una sol·licitud de material del magatzem de la UIB?

S’ha de fer una sol·licitud de material temporal o permanent del magatzem mitjançant UIBdigital.

Com puc demanar de comprar material nou (mobiliari, material informàtic)?

Us podeu adreçar als vostres serveis administratius per tramitar la sol·licitud de compra mitjançant el model de sol·licitud SPCI002, adreçada al Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica.

Com puc demanar una retirada de material?

Heu de fer una sol·licitud de retirada de material mitjançant UIBdigital.

Com puc sol·licitar un trasllat de material?

Heu de fer una sol·licitud de trasllat de material mitjançant UIBdigital.

Com i on puc fer fotocòpies?

Als serveis de reprografia de la UIB. Et demanaran a quin departament s’han de facturar. Si són per a exàmens, ho has d’especificar.

Com puc treure llibres de la biblioteca i consultar articles a través de revistes disponibles al catàleg de la UIB?

En qualsevol biblioteca, amb el DNI o el carnet de la UIB.

Com puc enviar documents per correu intern o extern?

Posa els documents dins un sobre amb el nom de la persona a qui els envies, el departament o servei on està i l’edifici, si és correu intern, o bé l’adreça postal, si és extern. Lliura el sobre a consergeria.