Funció i objectius

Les funcions de l'Oficina de Suport a la Docència són les que s'indiquen tot seguit:

  1. A proposta dels centres, coordinar el procés de disseny i oficialització dels títols oficials de grau i màster.
  2. Donar suport als centres en les tasques bàsiques de gestió acadèmica necessàries per a la implantació d'un pla d'estudis: definició de guies docents, cronogrames i reconeixement de crèdits, dels títols oficials de grau i màster.
  3. Coordinar, amb els centres i els departaments, el procés d'avaluació de la docència.
  4. Definir i gestionar el registre de títols oficials de grau i màster.
  5. Facilitar informació sobre les convocatòries de projectes d’innovació docent.
  6. Facilitar informació sobre els processos d’acreditació de figures docents al professorat.
     

Accedeix al FOU de creació de l’OSD.